Assisted Voluntary Returns and Reintegrations Programme

O programe AVRR

Od roku 1999 sú asistované dobrovoľné návraty do krajiny pôvodu jednou z ťažiskových aktivít IOM na Slovensku. Právny rámec programu sa opiera o Dohodu o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu, ktorá bola uzavretá v roku 1998.

Právo človeka vrátiť sa do svojej krajiny je zakotvené vo viacerých medzinárodných dokumentoch o ľudských právach. Podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv „každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny“. Slovenská republika v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami rešpektuje právo každého človeka vrátiť sa späť do krajiny pôvodu. Podľa zákona č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžu cudzinci požiadať o dobrovoľný návrat zo SR späť do krajiny svojho pôvodu z akéhokoľvek dôvodu.

IOM v rámci programu AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme) zabezpečuje koordinované, humánne a nákladovo efektívne návraty štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemôžu alebo nechcú zostať na Slovensku a želajú si vrátiť sa dobrovoľne do krajiny pôvodu. Súčasťou programu je pomoc migrantom, ktorú im formou reintegračného grantu poskytuje IOM po návrate do krajiny pôvodu.

Program je založený na princípe dobrovoľnosti. Migrant, ktorý sa do programu zaregistroval, môže návrat do krajiny pôvodu zastaviť v ktorejkoľvek jeho fáze. Pri realizácii programu IOM kladie dôraz na zaistenie bezpečnosti a dôstojnosti migrantov počas celého procesu návratu. O rozhodnutí, ktoré migrant urobí, nie sú informované ďalšie osoby, ktoré by mu mohli brániť v odchode.

Od roku 2004 do 31. decembra 2023 IOM asistovala pri návrate 1 834 cudzincom, ktorí sa vrátili do 69 krajín na celom svete. Prostredníctvom návratového programu sa tak mohlo vrátiť zo Slovenska domov ročne v priemere 92 migrantov.

O programe

Legislatíva

Zákony, ktoré upravujú realizáciu programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…

Na stiahnutie

Stiahnite si brožúry, zákony, štatistiky o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…

Štatistiky

Štatistické informácie o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM.
čítaj ďalej…