Ako je to s cestovnými dokladmi

Máte platný cestovný doklad?

ÁNO, mám platný cestovný doklad.

Na vycestovanie zo Slovenska musíte mať platný cestovný doklad. Poskytnite originál dokladu k nahliadnutiu pracovníkovi IOM, ktorý overí jeho platnosť a spraví z neho kópiu.

NIE, nemám cestovný doklad. Ako mám ďalej postupovať?

Ak nemáte pas, IOM vám pomôže pri vybavovaní náhradných cestovných dokladov. IOM pri tom spolupracuje so zastupiteľským úradom vašej krajiny, vaša spolupráca a poskytnutie správnych údajov sú pre to nevyhnutné. Pracovník IOM alebo sociálny pracovník s vami vypíše formulár žiadosti veľvyslanectva vašej krajiny o vystavenie náhradného cestovného dokladu. Aby mohol byť doklad vydaný, k vyplnenému formuláru je potrebné priložiť 4 fotografie pasového formátu a podľa možnosti kópiu dokladu totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list, pas). Kópiu dokladu totožnosti vám môžu zaslať aj príbuzní poštou či faxom na IOM číslo 00421 2 5263 0093.

Vystavenie náhradných cestovných dokladov je plne v kompetencii zastupiteľského úradu vašej krajiny, ktorý overí vašu totožnosť a po identifikácii vám do úradom určenej lehoty vydá náhradný cestovný doklad. IOM nemá vplyv na rozhodnutie zastupiteľského úradu, či a kedy vám doklad vystaví. Rýchle overenie vašej identity závisí od presných a pravdivých informácií, ktoré poskytnete. V prípade, že sa nepodarí zastupiteľskému úradu overiť vašu identitu, nemôžu vám byť vystavené náhradné cestovné doklady a z tohto dôvodu IOM nemôže zrealizovať váš návrat do krajiny pôvodu.

Náhradný cestovný doklad má obmedzenú časovú platnosť a slúži len na návrat do krajiny pôvodu. Všetky náklady súvisiace s vydaním náhradného cestovného dokladu hradí IOM.

 

Formuláre žiadostí o vydanie náhradného cestovného dokladu

 

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku