Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu

Trvanie projektu: máj 2013 – máj 2014 a jún 2014 – máj 2015
Financovanie: Projekt je financovaný Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov

V rámci projektu IOM pokračuje v implementácii troch hlavných komponentov programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR – Assisted Volunatry Return and Reintegration Programme), v rámci ktorých realizuje informačnú kampaň o AVRR, pripravuje a implementuje dobrovoľné návraty a reintegrácie v krajine pôvodu.

Základným predpokladom pre informované rozhodnutie migranta vrátiť sa domov je prístup k informáciám o programe AVRR a o možnostiach, ktoré ponúka. Informačná kampaň je preto neoddeliteľnou súčasťou programu. Pri realizácii kampane IOM využíva skúsenosti a zdroje vytvorené v rámci prípravy a realizácie kampane v predchádzajúcich rokoch, pričom sa zameriava na informovanie cieľovej skupiny o dobrovoľných návratoch v azylových a detenčných zariadeniach MV SR, pravidelnú distribúciu informačných materiálov cieľovej skupine, informačné stretnutia o AVRR so zástupcami komunít migrantov, prevádzkovanie zvýhodnenej linky 0850 211 262 s možnosťou tlmočenia formou konferenčných hovorov vo vybraných jazykoch a na informovanie vybraných Oddelení cudzineckej polície a Oddelení hraničnej kontroly na Slovensku o programe AVRR.

IOM poskytuje štandardné služby pri príprave a realizácii návratov do krajiny pôvodu:

  • registrácia žiadateľov o asistovaný dobrovoľný návrat
  • zabezpečovanie náhradných cestovných dokumentov
  • logistická príprava návratu (cestovný plán, doprava v SR, zabezpečenie leteniek, iné)
  • asistencia pri dobrovoľnom návrate (odchodová, tranzitná, prijímacia, doprava na konečnú adresu v krajine pôvodu)
  • poskytnutie finančného príspevku migrantom pri návrate
  • zabezpečenie ubytovania a zdravotnej starostlivosti zaregistrovaných klientov, ktorí budú takúto formu pomoci potrebovať
  • možnosť stáže na oddelení AVRR

Na stabilizáciu navrátilcov v krajine pôvodu, zníženie ich zraniteľnosti po návrate domov a zvýšenie udržateľnosti návratu IOM od roku 2007 poskytuje ako štandardnú súčasť návratových opatrení aj reintegračnú pomoc migrantom po ich návrate do krajiny pôvodu. Pomoc umožňuje migrantom napr. získať zdroj príjmov z realizácie ich podnikateľských aktivít, zvýšiť ich kvalifikáciu a tým zvýšiť šance na získanie zamestnania, resp. pomôcť im pri riešení ich životnej situácie bezprostredne po návrate, napr. formou pomoci s ubytovaním. Aktivity v tejto oblasti zahŕňajú poskytovanie poradenstva o reintegračnej pomoci v krajine pôvodu, poskytovanie asistencie pri vypracovaní reintegračného plánu, poskytovanie praktickej pomoci pri reintegrácii v krajine pôvodu a monitoring a vyhodnotenia reintegrácie.

Reintegračnú pomoc cudzincom v krajine pôvodu poskytuje IOM v úzkej spolupráci s misiami IOM v krajinách pôvodu. Vyčlenené finančné prostriedky klienti získajú formou priamych úhrad poskytovateľom služieb a dodávateľom.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku