Donori projektu

logo-isf-amif-fareb-sk          mvsr-logo
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) realizuje aktivity programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií od januára 2016 v rámci projektu Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. Projekt je tiež spolufinancovaný Ministerstvom vnútra SR.

Fond pre azyl, migráciu a integráciu

Fond pre azyl, migráciu a integráciu bol zriadený na obdobie rokov 2014 – 2020 Nariadením Európského parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014. Zodpovedným orgánom fondu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Cieľ Fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Všeobecným cieľom fondu je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.  

Fond ďalej podporuje tieto aktivity:

  • posilňovanie a rozvíjanie všetkých aspektov spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru,
  • podporovanie legálnej migrácie do členských štátov v súlade s ich hospodárskymi a sociálnymi potrebami, napríklad potrebami trhu práce, a zároveň zabezpečovanie integrity prisťahovaleckých systémov členských štátov a podporovanie skutočnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín,
  • posilňovanie spravodlivej a účinnej stratégie návratu v členských štátoch, ktoré prispejú k boju proti nelegálnemu prisťahovalectvu s dôrazom na udržateľnosť návratu a účinnú readmisiu v krajinách pôvodu a tranzitu,
  • posilňovanie solidarity a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä so zreteľom na tie členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté migračnými a azylovými tokmi, a to aj prostredníctvom praktickej spolupráce.

Podpora realizácie programu AVRR od roku 2004

 solidarita          mvsr-logo

V rokoch 2009 – 2015 IOM implementovala program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií a pripravila a aktualizovala webovú stránku www.avr.iom.sk v rámci realizácie projektov Pomoc pri návrate a reintegrácii neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov zo Slovenskej republiky do krajiny pôvodu – fáza I, II a III a Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu.

Projekty boli spolufinancované Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.

 logo eu          mvsr-logo    

V rokoch 2004 – 2008 IOM implementovala program asistovaných dobrovoľných návratov v rámci realizácie projektov Budovanie kapacít a realizácia Programu dobrovoľných návratov, Budovanie kapacít a implementácia Programu asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a Vytvorenie komplexného systému informovania o Programe asistovaných dobrovoľných návratov a jeho realizácie so zreteľom na potreby migranta.

Projekty boli financované Ministerstvom vnútra SR a Európskou úniou v rámci Európskeho fondu pre utečencov.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku