Časté otázky

Závisí to najmä od toho, či žiadateľ disponuje platným cestovným dokladom. Ak je platný cestovný doklad k dispozícii, procedúra zvyčajne trvá v priemere 2 týždne.

Ak platný cestovný doklad nie je k dispozícii, IOM požiada veľvyslanectvo o vystavenie náhradnéh
o cestovného dokladu (NCD). Dĺžka vybavovania NCD je individuálna a priamo závisí od veľvyslanectva a od dokladov dokazujúcich totožnosť žiadateľa.

V zásade platí, že vybavovanie NCD predlžuje celú procedúru návratu. V prípade, ak má žiadateľ o návrat k dispozícii aspoň jeden platný osobný doklad (napr. rodný list, občiansky, preukaz, vodičský preukaz, prípadne aspoň ich kópie, ale aj neplatný cestovný doklad, alebo aspoň jeho kópiu), na základe ktorého je možné túto osobu spoľahlivo identifikovať, IOM zažiada konzulát o vydanie NCD. Ak žiadateľ o návrat nedisponuje žiadnym dokladom osvedčujúcim jeho totožnosť, predlžuje sa obdobie získania NCD o čas zisťovania jeho totožnosti.

Áno, môže. Po tom, ako IOM zaregistruje žiadateľa do programu, kontaktuje Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR a požiada ho o schválenie realizácie návratu. V prípade, ak nie je v záujme Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR, aby migrant opustil krajinu, je táto žiadosť zamietnutá. Dôvodom môže byť napríklad prebiehajúci súdny proces, zistené porušenie zákona a podobne.

Zabezpečenie a vydanie cestovných dokladov a leteniek koordinuje IOM. Cestovný doklad aj letenku obdrží migrant v deň odletu na letisku.

S programom dobrovoľných návratov a reintegrácií, pri ktorých asistuje IOM sa migrant môže vrátiť len do krajiny pôvodu, resp. krajiny, ktorej je občanom. V zmluvných podmienkach, ktoré migrant berie na vedomie a svojim podpisom potvrdzuje sa uvádza, že sa nemôže zdržať, ani usadiť v inej (tranzitnej) krajine, než krajine svojho pôvodu. Usadenie v tzv. tretej krajine je možné, pokiaľ má migrant povolenie na pobyt v inej krajine ako krajine svojho pôvodu, alebo je štátnym občanom dvoch krajín.

Pokiaľ o to v registračnom formulári migrant zažiada, po prílete ho bude na letisku čakať pracovník IOM. IOM o príchode migranta neinformuje žiadne inštitúcie v krajine pôvodu.

IOM nie je súčasťou azylovej procedúry a nemôže migrantovi asistovať.

Od roku 2009 môžu žiadatelia o dobrovoľný návrat získať finančný príspevok z projektu spolufinancovaného Európskym fondom pre návrat a Ministerstvom vnútra SR.

Podmienkou rýchleho overenia identity migranta v krajine pôvodu je podanie presných a pravdivých informácií. Zahmlievaním údajov, zmenou identity dochádza k predlžovaniu procedúry overovania totožnosti a vydania náhradných cestovných dokladov. V prípade, že sa nepodarí overiť identitu migranta, nemôžu mu byť vystavené náhradné cestovné doklady a následne nemôže byť vrátený do krajiny pôvodu.

Na overenie identity môže pre zastupiteľský úrad slúžiť aj kópia pasu, prípadne iný osobný doklad (vodičský, občiansky preukaz, cestovný pas po uplynutí dátumu platnosti) alebo kópia týchto dokladov.

Migrantom, ktorí potrebujú na návrat do krajiny tranzitné víza asistuje IOM v komunikácii so zastupiteľským úradom. Predpokladom sú platné cestovné doklady.

Podľa § 4 zbierky zákonov č. 480/2002 o azyle, sa dieťa, ktoré sa narodilo na území Slovenskej republiky žiadateľke o azyl alebo azylantke, považuje za žiadateľa o azyl. Zákonný zástupca dieťaťa narodeného na území SR je povinný do 180 dní odo dňa narodenia poskytnúť poverenému zamestnancovi ministerstva pravdivo a úplne všetky požadované údaje, ktoré sú potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie azylu. Dieťa narodené migrantke na území SR nezískava automaticky občianstvo SR. Dieťaťu je po narodení vystavený rodný list na meno, ktoré matka rodič alebo zákonný zástupca uvedie. Komplikácie nastávajú vtedy, ak matka (rodičia) neuvádza svoje pravé meno, ani pravé meno dieťaťa. Po zistení pravej identity matky (rodičov) je potrebné upraviť rodný list dieťaťa žiadosťou na príslušnej matrike a to doložiť originálnym dokladom totožnosti matky. V opačnom prípade nemôže byť dieťa vrátené spolu s matkou. Pri vybavovaní cestovných dokladov je potrebné vpísať meno dieťaťa do cestovného dokladu rodičov spolu s fotografiou (aj fotografiou novorodenca).

IOM požiada o vystavenie lekárskeho posudku. Pokiaľ tento preukáže, že žiadateľ je schopný samostatného uvažovania, registráciu do programu IOM akceptuje. V opačnom prípade IOM žiadosť zamietne.

Podľa § 6 Zbierky zákonov č. 480/2002 sa môže pohovor s maloletým vykonať len za prítomnosti jeho zákonného zástupcu, alebo opatrovníka. IOM zabezpečuje sprievod maloletého až do krajiny pôvodu, kde ho odovzdá rodičom alebo jeho zákonným zástupcom.

Každá dospelá osoba v rodine, teda aj deti nad 18 rokov obdržia samostatné formuláre. Deti mladšie ako 18 rokov sú zapísané do formulára jedného z rodičov, pričom obaja rodičia musia za svoje deti podpísať záverečnú deklaráciu o dobrovoľnosti návratu (posledná strana formulára). Rodičia sa medzi sebou dohodnú, do formulára ktorého z nich budú deti vpísané. Aby sa predišlo chybám, formulár vypĺňa pracovník IOM alebo pracovník zariadenia MV SR. V nutnom prípade môže byť prítomný tlmočník rovnakého pohlavia ako žiadateľ.

V prípade, že počet koloniek nepostačuje, je potrebné vložiť do pôvodného registračného formulára stranu č. 2 tohto formulára.

Väčšina štátov požaduje, aby boli deti zapísané v pase, alebo v náhradnom cestovnom doklade jedného z rodičov. V prípade, že deti v dokladoch zapísané nie sú, IOM požiada príslušné veľvyslanectvo, aby deti do pasov dodatočne zapísali. Zastupiteľské úrady potrebujú na overenie totožnosti a vystavenie náhradných cestovných dokladov aj fotografie detí a kópie rodných listov detí.

Registračné formuláre vypisuje pracovník IOM alebo sociálny pracovník za prítomnosti migranta a podľa potreby aj tlmočníka. Formuláre vypisuje latinkou  v slovenskom alebo anglickom jazyku, pričom žiadateľ o návrat sa pod vyhlásenie o dobrovoľnosti návratu vlastnoručne podpíše, respektíve urobí znak. Registračné formuláre sú vyhotovené v 12 jazykových mutáciách. Žiadateľ sa podpisuje pod záverečné vyhlásenie v rodnom jazyku alebo v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie.

Program AVRR je založený na princípe dobrovoľnosti, a preto je možné proces návratu zastaviť v ktorejkoľvek jeho fáze, pokiaľ sa tak žiadateľ dobrovoľne rozhodne. O organizovanie návratu môže migrant opätovne požiadať.

V rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií sa môže migrant do krajiny pôvodu, prípadne tretej krajiny, vrátiť len jedenkrát.

Áno, môžu. Podmienkou zaradenia žiadateľa do programu AVRR nie je pobyt v zariadení, ale jeho status na území SR. IOM môže realizovať dobrovoľný návrat žiadateľov a bývalých žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov.

Zdravotný stav migranta, ktorý sa sťažuje na zdravotné problémy, musí preveriť lekár. Zdravotný stav osoby, ktorá bola v dlhodobom ošetrení, musí odobriť ošetrujúci lekár. Lekár musí rovnako poskytnúť oficiálne vyjadrenie, že migrant je spôsobilý cestu absolvovať.

Do programu AVRR môže vstúpiť aj osoba, voči ktorej bolo zastavené trestné stíhanie alebo osoba, ktorá si odpykala trest na území SR a uvažuje o dobrovoľnom návrate do krajiny pôvodu.

IOM kvôli bezpečnosti používa leteckú dopravu. V prípade zdravotných či iných komplikácií môže byť dohodnutá aj iná forma návratu. Schválenie inej formy dopravy podlieha prevereniu skutočnosti.

IOM neinformuje políciu, či iné vládne inštitúcie v krajine pôvodu o návrate ich štátneho príslušníka, ani o tom, že bol na území SR žiadateľom o azyl. Migrant sa do krajiny pôvodu vracia ako turista. Pre lepšiu koordináciu a bezpečnosť cudzinca, príslušný policajný odbor zabezpečí v deň odletu odvoz migranta zo zariadenia MV SR na letisko, kde ho čaká pracovník IOM Bratislava.

K jednotlivým krokom procesu návratu sa u každého žiadateľa o návrat do krajiny pôvodu pristupuje individuálne. IOM odporúča, aby žiadateľ o dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu nesťahoval žiadosť o udelenie azylu bez predchádzajúcej konzultácie s pracovníkom IOM. V princípe sa odporúča urobiť tak až v momente, keď má IOM k dispozícii platný cestovný doklad žiadateľa o návrat do krajiny pôvodu.

Je potrebné rešpektovať nové pravidlá pre cestujúcich pri zabezpečovaní bezpečnostnej kontroly, ktorých cieľom je zvýšenie ochrany cestujúcich pred hrozbou terorizmu.

Pravidlá sa týkajú všetkých odletov z územia Európskej únie bez ohľadu na cieľovú destináciu. V triede Economy je maximálna povolená hmotnosť 20kg na osobu a príručná batožina do 6 kg vrátane ostatných osobných predmetov (kabelka, dáždnik, oblečenie a iné), ktoré si cestujúci môže vziať do kabíny lietadla. Ak batožina prekročí tieto limity, je nutné zaplatiť poplatok za nadváhu batožiny. Je potrebné zobrať na vedomie, že IOM poplatky za nadváhu batožiny neprepláca. Je preto v záujme cestujúceho batožinu pred odchodom na letisko odvážiť. V príručnej batožine je zakázané prepravovať predmety bodnej, reznej alebo sečnej povahy (zbrane alebo repliky zbraní, nože, žiletky, nožnice, vývrtky, pinzety, pilníky a iné). Tieto predmety budú pri kontrole zabavené. Ak cestujúci preváža ostré predmety, je potrebné umiestniť ich do hlavnej batožiny, ktorú odovzdáva pri checkin-e. Veľmi prísne bezpečnostné opatrenia sa vzťahujú na tekutiny. Za tekutiny sa považuje: voda, polievky, sirupy, krémy, mlieka a oleje, parfumy, zubné pasty a iné. Na palubu lietadla si so sebou cestujúci môže zobrať len malé množstvo tekutín. Maximálna veľkosť jedného balenia je 100 mililitrov (1 dcl). Tekutiny musia byť zabalené v priehľadnom uzatvárateľnom vrecku s objemom maximálne jeden liter. Výnimkou sú len tekutiny určené na požitie počas cesty lietadlom, ak si to vyžaduje zdravotný stav, lieky či dojčenská výživa. V tomto prípade však cestujúci musí predložiť lekársku správu, odporúčanie od lekára, prípadne inak preukázať potrebu požitia menovaných tekutín. Pokiaľ si zdravotný stav, prípadne iné okolnosti nevyžadujú prepravu tekutín v príručnej batožine, je potrebné umiestniť ich do hlavnej batožiny.

Áno, za predpokladu, že v danej krajine je zriadený úrad IOM. Cestujúci je o tejto skutočnosti vždy informovaný. Pracovník IOM tranzitnej krajiny čaká migranta na letisku tranzitnej krajiny a zabezpečuje asistenciu pri prestupe na ďalšie lietadlo. Pracovník IOM identifikuje migranta podľa IOM tašky, ktorú je potrebné držať na viditeľnom mieste.

IOM hradí migrantovi náklady na vyšetrenie prípadne základnú liečbu, ktorá je nevyhnutná pre úspešný návrat do krajiny pôvodu. Jedná sa hlavne o prípady, kedy existuje odôvodniteľné podozrenie, že migrant trpí duševnou poruchou, prípadne iným vážnym ochorením, ktoré by mohlo skomplikovať alebo znemožniť návrat do krajiny pôvodu.

Náhradný cestovný doklad má obmedzenú časovú platnosť a slúži len pre návrat do krajiny pôvodu. Nie je možné použiť ho na iný účel.

Ak žiadateľ nevie čítať ani písať, podáva žiadosť o registráciu ústne, za prítomnosti tretej osoby. Zamestnanec IOM vpíše všetky údaje do registračného formulára a žiadateľ urobí v mieste podpisu znak.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku