Priebeh návratu

1. Získanie informácií o asistovaných dobrovoľných návratoch IOM

Záujemca o dobrovoľný návrat, sociálny pracovník alebo zástupca konajúci v mene záujemcu získajú informácie o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií na anonymnej  telefonickej linke programu AVRR 0850 211 262, osobne v kancelárii IOM v Bratislave alebo v Košiciach alebo prostredníctvom e-mailu returnhome@iom.int.

Pracovníci IOM poskytnú základné informácie o asistovaných dobrovoľných návratoch a dohodnú sa na stretnutí so záujemcom o dobrovoľný návrat v kancelárii IOM v Bratislave alebo v Košiciach.

2. Registrácia do programu

Záujemca vyplní registračný formulár IOM pri osobnej návšteve v kancelárii IOM alebo samostatne (pozri vzorovo vypísanú žiadosť). Vyplnený a podpísaný formulár je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Registračné formuláre IOM sú zverejnené na tejto stránke v nasledujúcich jazykoch (bilinguálne so slovenským jazykom): v angličtine, arabčine, arménčine, čínštine, francúzštine, gruzínčine, hindu, macedónčine, moldavčine, ruštine, srbčine, španielčine, turečtine a vietnamčine.

IOM zaregistruje prihlášku do programu a telefonicky sa skontaktuje so žiadateľom. Ak má žiadateľ platný cestovný doklad, IOM začne pripravovať jeho návrat domov.

Ak sa záujemca nachádza v azylovom zariadení alebo záchytnom tábore MV SR, so svojím rozhodnutím sa môže obrátiť na sociálneho pracovníka a požiadať ho o pomoc pri registrácii. Sociálny pracovník informuje pracovníkov IOM, ktorí sa pri najbližšej návšteve zariadenia stretnú so záujemcom o dobrovoľný návrat.

3. Cestovné doklady

Na vycestovanie zo Slovenska musí mať žiadateľ cestovný doklad. Ak nemá pas, môže požiadať pracovníka IOM o pomoc pri vybavení náhradného cestovného dokladu. IOM poskytne žiadateľovi formulár žiadosti veľvyslanectva jeho krajiny na vystavenie náhradného cestovného dokladu. K vyplnenému formuláru je potrebné priložiť 4 fotografie pasového formátu a podľa možnosti kópiu identifikačného dokladu (občiansky preukaz, rodný list, kópia pasu a i.). Termín vystavenia cestovného dokladu závisí výlučne od veľvyslanectva krajiny, ktorej je žiadateľ štátnym príslušníkom.

4. Príprava na návrat

IOM zrealizuje potrebné administratívne úkony, naplánuje spôsob a termín návratu žiadateľa domov a zabezpečí mu letenku, ktorú mu odovzdá na letisku. Ak žiadateľ má cestovné doklady, jeho návrat domov od dátumu registrácie do programu je možné zrealizovať spravidla do dvoch týždňov.

5. Návrat domov

Počas odchodu budú navrátilcovi na letisku na Slovensku a podľa potreby aj v tranzitných krajinách a na letisku v krajine návratu asistovať pracovníci IOM.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku