Návrat maloletého do krajiny pôvodu

Návrat maloletých osôb do krajiny pôvodu podlieha špeciálnym interným predpisom IOM a je v súlade s medzinárodnými dohovormi o ochrane práv dieťaťa.

Pre sprievod maloletých má misia IOM špeciálne pravidlá a interné regule, ktoré sú v súlade s ochranou práv dieťaťa a bezpodmienečne sledujú prospech a bezpečnosť maloletého. Z tohto dôvodu je vždy potrebné preveriť rodinné podmienky v krajine pôvodu.

Počas pobytu maloletého na Slovensku misia prostredníctvom opatrovníka a tlmočníka kontaktuje maloletého a informuje sa o jeho stave. Obe zainteresované misie, na Slovensku a aj v krajine pôvodu, musia disponovať písomnými prehláseniami a žiadosťami o návrat od oboch zainteresovaných strán, teda rodičov aj dieťaťa. Tak isto musí byť v písomnej podobe zachytený zápis o preverení podmienok v rodine dieťaťa.

Na uskutočnenie návratu je potrebný osobný súhlas a dobrovoľné vyjadrenie maloletého, že sa chce vrátiť k rodine do krajiny pôvodu.

Prevoz maloletého je počas celej cesty bezpodmienečne zaistený sprievodnou osobou z IOM a o odovzdaní maloletého na letisku je medzi zainteresovanými misiami IOM spísaný odovzdávací protokol. Protokol je následne zasielaný kompetentným orgánom, ktoré pobyt maloletého na Slovensku zabezpečovali.

Konkrétny prípad návratu maloletého

Maloletý Daniel narodený v roku 1988 v Kišineve v Moldavsku, prešiel v auguste roku 2004 nelegálne slovenské hranice a ocitol sa na území Slovenska ako ilegálny migrant.

Po tom, ako sa Daniel prihlásil na oddelení Cudzineckej polície a pasovej služby v Košiciach, toto oddelenie oznámilo Odboru sociálnych vecí v Košiciach, že na území Slovenska sa vyskytuje maloletý cudzinec bez sprievodu a bez dokladov. Rovnako oznámili, že riešenie jeho prípadu bude vyžadovať určité časové obdobie, počas ktorého by bolo potrebné umiestniť maloletého do azylového zariadenia v Rohovciach a zveriť ho do opatery fyzickej/právnickej osobe alebo mu v súlade so zákonom ustanoviť opatrovníka.

Okresný úrad v Košiciach II, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice podal súdu návrh na vydanie predbežného opatrenia pred nariadením ústavnej výchovy na umiestnenie do azylového zariadenie v Rohovciach a ustanovil mu opatrovníka.

Keďže Daniel nepožiadal o azyl, nemohol byť naďalej umiestnený v azylovom zariadení v Rohovciach a Oddelenie cudzineckej polície mu zabezpečilo ubytovanie v detskom domove v Košiciach. Súdom ustanovený opatrovník zastupoval Daniela v úradnom styku so slovenskými inštitúciami a v jeho mene požiadal políciu o tolerovaný pobyt na Slovensku. Toto povolenie bolo vydané začiatkom septembra.

Rozhovory s maloletým Danielom prebiehali za prítomnosti opatrovníka, príslušníka cudzineckej polície a tlmočníka. Počas týchto rozhovorov Daniel prejavil vôľu vrátiť sa do krajiny pôvodu. Svoj odchod z krajiny pôvodu označil ako neuvážené konanie.

Opatrovník vo veci dobrovoľného návratu maloletého bez sprievodu kontaktoval najskôr telefonicky, neskôr písomne misiu IOM v Bratislave a požiadal ju o spoluprácu pri realizácií dobrovoľného návratu Daniela do Moldavska. Následne bola do IOM Bratislava doručená aj písomná žiadosť a poverenie na realizáciu dobrovoľného návratu maloletého Daniela. Formuláciu poverenia pre IOM prekonzultovali žiadatelia s ich právnym oddelením v Košiciach.

IOM Bratislava skontaktovala misiu IOM v Moldavsku a informovala ju o žiadosti maloletého občana Moldavska o návrat zo Slovenska do krajiny pôvodu. Misia IOM v Moldavsku, skontaktovala rodinu maloletého Daniela a preverila návštevou a pohovorom rodinné podmienky, do ktorých sa má Daniel vrátiť. Matka maloletého Daniela poskytla v septembri 2004 misii písomné vyjadrenie, že žiada misiu IOM o asistenciu pri návrate jej maloletého syna zo Slovenska. V písomnom vyjadrení zároveň vyhlásila, že po návrate syna preberie od pracovníka IOM a prevezme za neho plnú zodpovednosť. Toto prehlásenie, spolu so správou o stave rodinných pomerov zaslala misia IOM v Moldavsku misii IOM v Bratislave.

Po obdržaní tohto vyhlásenia mohla misia IOM v Bratislave začať procedúru vybavovania dobrovoľného návratu a cestovných dokladov pre Daniela. Pracovníčky misie priebežne kontaktovali zákonného zástupcu maloletého a informovali sa o stave maloletého.

Opatrovník spolu s tlmočníkom a maloletým Danielom vyplnili registračný dotazník do programu dobrovoľných návratov a registračný formulár pre získanie náhradných cestovných dokladov. Oba doklady poslali do úradu IOM v Bratislave. Následne mohla misia zariadiť cestovné doklady a letenku pre Daniela a jeho sprievodcu počas letu domov.

Úrad sociálnych vecí a rodiny v Košiciach požiadal písomnou formou IOM Bratislava o asistenciu pri návrate maloletého. Niekoľko dní pred odletom udelil písomne pracovníčke IOM plnú moc k prevozu a sprievodu maloletého Daniela do krajiny pôvodu. Pracovníčka IOM prevzala maloletého od pracovníkov detského domova na letisku v Košiciach. Počas celého letu zodpovedala za jeho bezpečnosť a na letisku v Kišineve ho odovzdala operačnému asistentovi z IOM Kišinev, ktorý sprostredkoval cestu do miesta bydliska a stretnutie s rodinou. Pri odovzdávaní maloletého Daniela na letisku v Kišineve zástupcovia oboch misií podpísali preberací protokol, ktorý obsahoval mená a dátumy narodenia oboch sprievodcov, ako aj meno, adresu a dátum narodenia maloletého Daniela. Protokol bol vyhotovený v anglickom jazyku s presným datovaním a pečiatkami oboch misií. Kópiu tohto preberacieho protokolu misia zaslala opatrovníkovi maloletého na Slovensku.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku