Ako získať cestovné doklady?

Všetky osoby, ktoré cestujú s IOM, musia mať platné cestovné doklady (cestovný pas, náhradný cestovný doklad), akceptované v krajine ich pôvodu/návratu.

V prípade, ak migrant nedisponuje platným cestovným dokladom, je potrebné požiadať o vydanie náhradného cestovného dokladu na najbližšom zastupiteľskom úrade krajiny, resp. na jeho konzulárnom oddelení.

Pre získanie dokladu veľmi pomôže, ak migrant disponuje dokladom jeho totožnosti (napr. vodičský preukaz, občiansky preukaz, kópiu pasu, prípadne kópiu spomínaných dokladov). Kópie dokladov môžu migrantovi zaslať aj príbuzní z krajiny pôvodu na adresu IOM, prípadne ich faxovať alebo sken dokladov poslať e-mailom.

V prípade, ak migrant nedisponuje žiadnym dokladom totožnosti, zastupiteľský úrad krajiny pôvodu overí totožnosť žiadateľa a po jeho identifikácii vydá náhradný cestovný doklad (ďalej NCD).

Náhradný cestovný doklad má obmedzenú časovú platnosť a slúži len na zrealizovanie návratu do krajiny pôvodu.

Vzniknuté náklady hradí IOM.

Na vybavenie žiadosti o vydanie NCD je potrebné predložiť:

  • vyplnený formulár žiadosti o náhradný cestovný doklad,
  • 4 aktuálne fotografie pasového formátu,
  • vlastnoručne, na čistý papier napísanú žiadosť o vystavenie cestovného dokladu s uvedením dôvodu (v rodnom jazyku),
  • doklady, ktoré potvrdzujú totožnosť žiadateľa, resp. aspoň ich kópiu.

IOM zvyčajne asistuje pri sprostredkovaní kontaktu so zastupiteľskými úradmi a pri zabezpečení dokladov. Migrant si môže vybaviť cestovný doklad aj bez pomoci IOM. Postačí, ak vyplní formulár žiadosti a ten doručí osobne alebo poštou na konzulát svojej krajiny spolu so 4 fotografiami a kópiou dokladu totožnosti.

Vzhľadom na dobré vzťahy a dlhodobú spoluprácu IOM so zastupiteľskými úradmi je sprostredkovanie cestovných dokladov s pomocou IOM jednoduchšie a pre uchádzačov o dobrovoľný návrat tvorí súčasť pomoci v rámci programu AVRR. IOM rovnako asistuje aj v prípade potreby cestovných víz.

Zastupiteľské úrady

Žiadosti o vystavenie NCD

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku