Ako sa prihlásiť do programu?

V súlade s pravidlami programu AVRR je potrebné, aby žiadateľ vyplnil registračný formulár IOM, ktorý predstavuje záväznú prihlášku do programu.

Registračný formulár IOM môže migrant získať na tejto webovej stránke, tiež od pracovníkov azylových zariadení Migračného úradu MV SR a detenčných zariadení Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ MV SR. Taktiež môže kontaktovať pracovníka IOM počas jeho návštevy azylového alebo detenčného zariadenia Ministerstva vnútra SR (skratka MV SR), alebo zavolať do IOM na anonymnú informačnú linku programu AVRR 0850 211 262. Pracovníci IOM mu poskytnú základné informácie o asistovaných dobrovoľných návratoch a reintegráciách a dohodnú sa na stretnutí v kancelárii IOM v Bratislave alebo v Košiciach.

Registračný formulár IOM je vyhotovený v niekoľkých jazykových mutáciách: v slovenčine a angličtine, arabčine, arménčine, čínštine, francúzštine, gruzínčine, hindu, macedónčine, moldavčine, ruštine, srbčine, španielčine, turečtine a vietnamčine.

Ako vyplniť registračný formulár IOM?

 • Registračný formulár musí byť vyplnený v slovenčine alebo v angličtine.
 • Registračný formulár vyplní pracovník zariadenia MV SR, alebo pracovník IOM v prítomnosti migranta. V prípade potreby im asistuje tlmočník.
 • Je potrebné vyplniť čo najviac dostupných údajov, vrátane imigračného statusu žiadateľa, typu zariadenia MV SR, v ktorom sa žiadateľ nachádza, dátumu príchodu na územie SR, dátumu registrácie do programu IOM, informácie o dostupných dokumentoch, mene, dátume a mieste narodenia, ako aj mieste návratu, štátnej príslušnosti a národnosti. Je potrebné uviesť, v ktorom ubytovacom zariadení sa žiadateľ nachádza.
 • Ak žiadateľ býva mimo zariadenia MV SR, je potrebné uviesť, kde je registrovaný a ktorý orgán MV SR ho registruje.
 • Do formulára je potrebné vpísať informácie o čísle a platnosti cestovného dokladu.
 • Vo formulári je ponechaný priestor na poznámky, ktoré sa týkajú žiadateľa. Tie je možné využiť na špeciálne požiadavky, resp. okolnosti za ktorých sa migrant vracia do krajiny pôvodu. (rodinné problémy a pod.).
 • Je potrebné vziať na vedomie záverečnú deklaráciu v registračnom formulári, ktorá hovorí o dobrovoľnosti návratu, o uvedomení si vlastnej situácie, ktorá ho viedla k voľbe dobrovoľného návratu, o jeho dobrom fyzickom a psychickom stave a plnom vedomí, pri ktorom formulár vypĺňa a podpisuje.
 • Záverečná deklarácia formulára rovnako hovorí, že asistovaný návrat do krajiny pôvodu sa poskytuje iba raz a že sa migrant počas návratu neusadí ani nezdrží v inej krajine.
 • V prípade dobrovoľného návratu celej rodiny sa deti mladšie ako 18 rokov vpisujú do registračného formulára matky alebo otca, podľa želania rodičov. Každý z dospelých členov rodiny vyplní samostatný formulár, teda aj deti staršie ako 18 rokov. V prípade detí mladších ako 18 rokov, ktoré sú vpísané do formulára jedného z rodičov, podpisujú za deti záverečnú deklaráciu obaja rodičia. V špecifických prípadoch ohrozenia sa situácia zvažuje.
 • Migrant svojím podpisom vyhlasuje, že údaje vo formulári sú pravdivé.
 • V prípade, ak migrant nevie čítať a písať, urobí v mieste podpisu znak.

Registračný formulár sa považuje za platný, ak sú v ňom uvedené osobné údaje žiadateľa, je podpísaný žiadateľom, pracovníkom IOM, prípadne povereným pracovníkom MV SR a je na registračnom formulári uvedený dátum.


Kam doručiť registračný formulár?

Originál vyplneného a podpísaného formuláru musí byť doručený do úradu IOM. Uchádzač môže formulár odovzdať pracovníkovi IOM, ktorý pravidelne navštevuje zariadenie MV SR alebo sociálnemu pracovníkovi tohto zariadenia, ktorý formulár zašle poštou IOM. Rovnako sám migrant môže formulár zaslať na adresu:

Kontakt

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

Pre urýchlenie procesu je možné zaslať prihlášku najskôr faxom a originál následne doručiť poštou.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku