Ako môže IOM pomôcť migrantom

Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) je určený neúspešným žiadateľom o udelenie azylu a nelegálnym migrantom. Program AVRR im umožňuje vrátiť sa do krajiny pôvodu bezpečne a legálne s pomocou IOM a zároveň môžu požiadať o reintegračný príspevok.

Program AVRR pomáha vrátiť sa domov tým migrantom, ktorí nemôžu alebo nechcú zostať v hostiteľskej krajine a zároveň nemajú finančné prostriedky na návrat domov. Program tak napĺňa svoje humanitárne poslanie asistovať migrantom, ktorým nebol udelený azyl v hostiteľskej krajine, alebo sa nachádzajú v nelegálnej situácii. Takéto osoby väčšinou nemajú finančné prostriedky na návrat a často sa vracajú domov v sprievode polície.

Návratová pomoc na Slovensku pozostáva z pred-návratovej pomoci, pomoci pri príprave a realizácii návratu, pri prechode tranzitnými krajinami a asistencií po prílete do krajiny pôvodu.

Migrant, ktorý sa vracia do krajiny pôvodu s IOM v rámci programu AVRR, cestuje ako turista a nie je umiestnený v špeciálne vymedzených priestoroch lietadla. Posádka lietadla, polícia či iné štátne orgány cieľovej krajiny nie sú informované o jeho návrate alebo pobyte na území Slovenska. IOM počas celého procesu návratu migranta dodržiava zásadu diskrétnosti (info nižšie).

Návrat do krajiny pôvodu s IOM je pre migranta bezplatný.

V rámci reintegračnej pomoci IOM klientovi pomôže s prípravou reintegračného plánu a s jeho implemetáciou po príchode do krajiny pôvodu.

Pred-návratová pomoc

IOM Bratislava spracuje nevyhnutnú administratívu a požiada Ministerstvo vnútra SR o schválenie zaradenia žiadateľa do programu dobrovoľných návratov a reintegrácií. Ak žiadateľ o návrat nedisponuje cestovným dokladom, IOM Bratislava preň zabezpečí cestovný doklad, podmienkou je aktívna spolupráca žiadateľa a doloženie dokladov, ktoré potvrdzujú jeho totožnosť. Ak je to nevyhnutné, IOM žiadateľovi zabezpečí aj ubytovanie.

Asistencia pri príprave návratu

Dobrovoľný návrat zo Slovenska do krajiny pôvodu sa realizuje vo väčšine prípadov letecky. V prípadoch, kedy to nie je možné alebo to nie je účelné, IOM zorganizuje návrat zo Slovenska vlakovou alebo autobusovou dopravou. Ak je to potrebné, žiadateľovi o návrat je podľa konkrétnej situácie poskytnutá špecifická pomoc (lekárska asistencia, asistencia maloletým bez sprievodu, obetiam obchodovania s ľuďmi atď.). V deň návratu sprevádza migranta na letisku pracovník IOM, ktorý mu asistuje pri nevyhnutných predodletových procesoch vrátane check-inu, pasovej a bezpečnostnej kontroly a v odletovej hale. Migrant zároveň na letisku obdrží letenku, cestovný doklad, finančný príspevok na nevyhnutné výdavky v krajine pôvodu a tašku s logom IOM.

Pomoc pri prechode tranzitnými krajinami

Ak do krajiny pôvodu nie je dostupný priamy let, IOM zabezpečí let s prestupom na hlavných európskych letiskách a navrátilcovi poskytne letiskovú asistenciu pri tranzite.

Pomoc po prílete do krajiny návratu

Ak o to navrátilec požiada, IOM v krajine pôvodu mu môže poskytnúť asistenciu na letisku po prílete do krajiny pôvodu a zabezpečiť dopravu z letiska až do miesta bydliska.

Pomoc pri reintegrácii v krajine pôvodu

Od roku 2008 ponúka IOM Bratislava žiadateľom o asistovaný dobrovoľný návrat možnosť požiadať o finančný príspevok, ktorý im má pomôcť po návrate do krajiny pôvodu. Cieľom reintegračnej pomoci je naštartovať proces opätovnej integrácie navrátilca do spoločnosti prostredníctvom aktivít, ktoré sú individuálne nastavené v úzkej spolupráci s navrátilcom. Príspevok sa poskytuje výhradne po návrate do krajiny pôvodu formou priamych úhrad dodávateľom tovarov a služieb.

Typy reintegračnej pomoci

Typ pomoci Popis
Právna pomoc Právne služby, ktoré navrátilec potrebuje na uľahčenie jeho návratu.

Materiálna pomoc

Náklady na nákup základných tovarov potrebných pre fungovanie domácnosti (nábytok, domáce spotrebiče, kuchynské vybavenie). Pomoc môže byť tiež použitá na zlepšenie životných podmienok migranta, a to uskutočnením rekonštrukcie jeho domu či bytu (napr. rekonštrukcie kuchyne, kúpeľne, strechy, vykurovacieho systému, výmeny okien, atď.) .
Zdravotná pomoc Pomoc môže pokryť náklady na zdravotnú prehliadku, ošetrenie a následnú starostlivosť, nákup liekov, psychologické poradenstvo, atď.
Zakladanie menších podnikateľských aktivít Pomoc pri zakladaní menších podnikateľských aktivít (business start-up). Navrátilci si buď zakladajú svoje vlastné firmy, alebo nadväzujú partnerstvá s už zabehnutými firmami.
Odborné kurzy a školenia Pomoc je určená na zlepšenie špecifických zručností navrátilcov, ktorými si zvýšia svoje šance pri získaní zamestnania. Táto možnosť pokrýva náklady na kurz/ školenie a na vybavenie potrebné na absolvovanie kurzu.
Dočasné ubytovanie Pomoc pri ubytovaní slúži na zabezpečenie prechodného ubytovania navrátilcom bezprostredne po ich príchode. Môže pokryť náklady na nájomné alebo náklady na ubytovanie v zariadeniach poskytujúcich ubytovanie.
Vzdelávanie Cieľom tejto pomoci je zvýšiť kvalifikáciu navrátilcov, ktorí tak môžu začať alebo pokračovať s už začatým odborným vzdelávaním, univerzitným alebo stredoškolským štúdiom a i. Reintegračná pomoc pri vzdelávaní zväčša zahŕňa pokrytie školného, ale takisto výdavky na vybavenie potrebné pre štúdium, napr. knihy alebo počítač a v odôvodnených prípadoch aj náklady na ubytovanie, stravu, dopravu, atď.


Reintegračná pomoc môže tiež zahŕňať špecifickú pomoc pre zraniteľných migrantov ako napríklad:

  • staršie osoby (od 50 rokov)
  • osoby so zdravotným problémom
  • rodič s dieťaťom bez partnera
  • maloletí bez sprievodu
  • tehotné ženy
  • obete obchodovania s ľuďmi

Zásada diskrétnosti

IOM dodržiava zásadu diskrétnosti, t. j. IOM zaručuje diskrétnosť, anonymitu a utajenie osobných údajov žiadateľov o dobrovoľný návrat.

O rozhodnutí, ktoré migrant urobí, nie sú informované ďalšie osoby, ktoré by mu prípadne mohli brániť v odchode alebo ho psychicky či fyzicky obmedzovať. Táto zásada platí aj pri rodinných príslušníkoch, manželoch, či partneroch, kde sa pre dobrovoľný návrat rozhoduje len jeden z dvojice.

Rozhodnutie žiadateľa a aj celý proces dobrovoľného návratu je otázkou konzultácií medzi dotyčným žiadateľom a IOM, resp. sociálnym pracovníkom zariadenia MV SR.

Nešírením informácie o plánovanom odchode do krajiny pôvodu sa dá predísť neželanému ohrozovaniu, zastrašovaniu a nátlaku na migranta. Individuálne prípady sú prerokované zvlášť a pristupuje sa k nim citlivo v súlade s medzinárodnými dohovormi (napr. o ochrane práv dieťaťa, o odstránení všetkých foriem násilia a pod.).

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku