Vitajte na stránke asistovaných dobrovoľných návratov

Cieľom stránky asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií je poskytnúť relevantné informácie o podmienkach, priebehu príprav a implementácie asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií migrantom, partnerom IOM a ďalším odborníkom, ktorí pracujú s migrantmi na Slovensku.

Stránka bola vytvorená v rámci projektu Vytvorenie komplexného systému informovania o Programe asistovaných dobrovoľných návratov a jeho realizácie so zreteľom na potreby migranta. Projekt bol financovaný Európskym fondom pre utečencov a spolufinancovaný Ministerstvom vnútra SR.

Aktualizácie stránky boli v roku 2009 a 2010 realizované v rámci projektu Pomoc pri návrate a reintegrácii neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov zo Slovenskej republiky do krajiny pôvodu I a II, od roku 2011 v rámci projektu Pomoc pri návrate a reintegrácii neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov zo Slovenskej republiky do krajiny pôvodu III. Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov a spolufinancovaný Ministerstvom vnútra SR.

Autorské práva a povolenia

Všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa webovej stránky programu AVRR a na nej zverejnených materiálov (ďalej len „materiály“) prináležia IOM Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), ak nie je uvedené inak. IOM si vyhradzuje právo trvať na vlastníctve informácií nachádzajúcich sa na stránke. IOM si vyhradzuje výlučné právo, podľa vlastného uváženia, zmeniť, obmedziť alebo pozastaviť publikovanie stránky vrátane týchto podmienok kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia, a nie je viazané brať do úvahy potreby akéhokoľvek užívateľa týkajúce sa tejto webovej stránky a materiálov.

IOM poskytuje všetky materiály zverejnené na stránke, vrátane, ale nie výhradne, textov, dokumentov, log, dizajnov, vizuálnych materiálov, fotografií a videí iba pre informačné účely. Všetky materiálny môžu byť prezerané, sťahované a tlačené iba pre nekomerčné účely, bez práva predávať, distribuovať alebo z nich vytvárať odvodené diela. Akékoľvek iné použitie, vrátane odobratia, prekladu, reprodukcie, a distribúcie v akejkoľvek forme alebo s použitím elektronických, mechanických, kopírovacích alebo iných prostriedkov vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas IOM. V prípade materiálov, ktorých vlastníkom nie je IOM, sa na ich použitie vyžaduje súhlas vlastníka autorských práv.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto stránka neposkytuje žiadne právne záväzné stanoviská.

Materiály sú poskytované bez záruky, či už vyjadrenej alebo implicitnej, bez obmedzení, záruk obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel a právnej nezávadnosti. IOM neposkytuje žiadne záruky alebo vyjadrenia týkajúce sa vhodnosti, kvality, včasnosti, presnosti alebo úplnosti materiálov.

Hoci IOM nezaručuje, že sa na stránkach nenachádzajú chyby, snaží sa, kde je to primerané, opravovať chyby, na ktoré je upozornená. IOM ani jej zamestnanci, poskytovatelia informácií alebo obsahu neprijímajú žiadnu zodpovednosť za vhodnosť, kvalitu, presnosť, včasnosť a úplnosť materiálov.

IOM ani jej zamestnanci, poskytovatelia informácií alebo obsahu nezodpovedajú žiadnemu užívateľovi ani nikomu inému za nepresnosti, chyby, omyly, prerušenie, včasnosť, neúplnosť, vymazanie, poruchu, zlyhanie výkonu, počítačový vírus, chyby v komunikácii, zmenu alebo použitie obsahu publikovaného na stránkach, nezávisle od príčiny alebo za škody z toho vyplývajúce.

Užívateľ používa stránky na vlastnú zodpovednosť. Ak je užívateľ nespokojný s akýmkoľvek materiálom na stránke alebo s podmienkami, ktorými sa stránka riadi, jeho jediným a výlučným opatrením je prerušiť používanie stránky.

Odkazy na stránku AVRR

Iné stránky môžu odkazovať na stránku AVRR bez nutnosti súhlasu IOM Bratislava. Takéto odkazy však musia jasne identifikovať názov stránky: www.avr.iom.sk a program IOM asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií ako zdroj zobrazených informácií a zachovať integritu stránok AVRR bez akýchkoľvek  zmien.

Ochrana súkromia

Anonymné prezeranie stránky
Užívatelia si môžu prezerať stránky bez nutnosti uviesť akékoľvek osobné údaje.

Monitorovanie aktivity na stránke
www.avr.iom.sk monitoruje všeobecné trendy používania jej stránok.
IOM používa tieto informácie na tvorbu štatistík a meranie aktivity na stránke s cieľom zlepšiť užitočnosť stránky. Tieto výstupy nie sú nikdy spojené so žiadnymi osobnými informáciami, ktoré poskytnete IOM, ak sa zaregistrujete do služieb IOM, internetových objednávok alebo uskutočníte platbu platobnou kartou.

Cookies
Monitorovanie aktivity na stránke zahŕňa používanie cookies, krátkych kódov uložených na pevnom disku vášho počítača. Ak navštívite stránku, niektoré informácie, ako napríklad stránka, z ktorej ste sa dostali na IOM, vaša IP adresa, prehliadač a typ počítača, ktorý používate, ako aj navigačné informácie ako sú súbory, ktoré sťahujete, stránky, ktoré navštevujete, a dátumy a časy týchto návštev, sa ukladajú. Máte právo odmietnuť službu cookies, ak vám to váš prehliadač umožňuje, ale v tom prípade nemusíte byť schopný využívať určité vlastnosti stránok a na to, aby ste mohli tieto služby využívať, bude pre vás nevyhnutné zadávať informácie častejšie.

Rady, názory a vyhlásenia

Stránky môžu obsahovať rady, názory a vyhlásenia rôznych poskytovateľov informácií a obsahu. IOM nereprezentuje ani nepotvrdzuje presnosť alebo spoľahlivosť žiadnej rady, názoru, vyhlásenia alebo inej informácie poskytnutej poskytovateľom informácií alebo obsahu žiadnemu užívateľovi stránky alebo inej osobe či subjektu. Spoľahnutie sa na takýto názor, radu, vyhlásenie alebo inú informáciu je na vlastné riziko užívateľa.

Iné stránky

IOM nemusí nevyhnutne podporovať konanie, názory a presvedčenie organizácií a osôb uvedených v materiáloch nachádzajúcich sa na stránke, alebo tých, na ktoré sa odkazuje v materiáloch.
IOM neposkytuje žiadne záruky a zrieka sa zodpovednosti v súvislosti so stránkami alebo odkazmi na tretie strany, uvedené na stránke AVRR. IOM poskytuje odkazy na informácie iba pre zjednodušenie a zahrnutie odkazu neznamená podporu IOM odkazovanej stránke.

Iní užívatelia

Užívateľ uznáva a súhlasí, že IOM nie je zodpovedná za akékoľvek správanie užívateľov stránky.

Chyby, vírusy, chybný kód, a pod.

Hoci sa IOM snaží zabezpečiť, aby materiály na stránkach neobsahovali žiaden softvérový vírus, nemôže garantovať, že materiály neobsahujú žiadne vírusy. IOM nie je zodpovedná za stratu alebo poškodenie zapríčinené softvérovým alebo podobným kódom, vrátane vírusov a červov.

Bezpečnostné opatrenia

Stránka využíva viaceré technológie a bezpečnostné opatrenia, ako je šifrovanie a autentifikačné nástroje, aby ochránila informácie uchovávané v systémoch IOM pred zneužitím, neautorizovaným prístupom alebo odhalením, zmenou alebo stratou.

IOM si vyhradzuje právo odmietnuť, podľa vlastného uváženia, prístup užívateľa k jej stránkam alebo ich častiam bez predchádzajúceho oznámenia.
Hoci IOM využíva všetky primerané opatrenia na to, aby informácie, ktoré odovzdávate, neboli zneužité tretími stranami na ciele iné ako tie, na ktoré boli poskytnuté, IOM nemôže zaručiť, že neautorizované tretie strany nikdy neprekonajú bezpečnostné opatrenia alebo nevyužijú vaše osobné informácie na nesprávne účely. Mali by ste si byť vedomý, že žiaden prenos informácií cez internet nie je nikdy úplne bezpečný. Prenos preto prebieha na vaše vlastné riziko.

Poskytovatelia online služieb

Hoci IOM kladie dôraz na bezúhonnosť jej poskytovateľov online služieb, osobitne s ohľadom na ich spoľahlivosť a ochranu osobných údajov, neposkytuje záruky a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti v spojitosti s dodanými službami. IOM sa ďalej zrieka zodpovednosti pre akúkoľvek stratu alebo poškodenie zapríčinenú používaním služieb.

Elektronické správy

IOM sa snaží odpovedať na elektronické správy zaslané na e-mailové adresy uvedené na stránkach. IOM však nie je povinné odpovedať na ktorúkoľvek alebo všetky takéto správy.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo postrehy týkajúce sa týchto podmienok, obráťte sa prosím na:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu
Grösslingová 4
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií
E-mail: returnhome@iom.int
Tel.: +421 2 5263 1598
Fax: +421 2 5263 0093

Rôzne

Nič v týchto podmienkach nemá vplyv na výsady a imunity IOM ako medzinárodnej organizácie.

IOM poskytuje všetky materiály zverejnené na stránke, vrátane, ale nie výhradne, textov, dokumentov, log, dizajnov, vizuálnych materiálov, fotografií a videí iba pre informačné účely. Všetky materiálny môžu byť prezerané, sťahované a tlačené iba pre nekomerčné účely, bez práva predávať, distribuovať alebo z nich vytvárať odvodené diela. Akékoľvek iné použitie, vrátane odobratia, prekladu, reprodukcie, a distribúcie v akejkoľvek forme alebo s použitím elektronických, mechanických, kopírovacích alebo iných prostriedkov vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas IOM. V prípade materiálov, ktorých vlastníkom nie je IOM, sa na ich použitie vyžaduje súhlas vlastníka autorských práv.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku