Các vấn đề liên quan tới giấy thông hành

Bạn có hộ chiếu còn hạn?

Có, tôi có hộ chiếu còn hạn

Để có thể ra khỏi Slôven, bạn cần có giấy thông hành. Bạn hãy cho nhân viên của IOM xem giấy tờ đó, nhân viên của IOM sẽ xem xét hạn của giấy thông hành và chụp bản sao.

Không, tôi không có giấy thông hành. TÌnh huống này phải giải quyết như thế nào?

Nếu bạn không có giấy thông hành, IOM sẽ giúp bạn xin cấp giấy thông hành thay thế. IOM cộng tác với cơ quan đại diện của đất nước bạn, vì vậy sự cộng tác và cung cấp các dữ liệu chính xác là hết sức càn thiết. Nhân viên IOM hoặc nhân viên của trại sẽ giúp bạn điền đơn xin đại sứ quán đất nước bạn cấp giấy thông hành thay thế. Cùng với đơn khai, bạn cần nộp 4 ảnh cỡ hộ chiếu và tùy theo khả nănng bản chụp giấy tờ tùy thân có ảnh (giấy chứng minh thư, bằng lái xe, giấy khai sinh, hộ chiếu). Người thân của bạn có thể gửi bản chụp giấy tờ tùy thân bằng đường bưu điện hoặc fax qua số 00421 2 5263 0093.

Việc cấp giấy tờ thông hành thay thế hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của cơ quan đại diện đất nước bạn. Cơ quan này thẩm tra lại nhận dạng của bạn và sau khi đã nhận dạng được bạn sẽ cấp cho bạn giấy thông hành thay theestrong khoảng thời gian do cơ quan chức năng qui định. IOM không hề có tác động gì đến việc cơ quan đại diện có cấp cho bạn giấy tờ thông hành hay không và thời gian cấp. Trong trường hợp cơ quan đại diện không thể nhận diện bạn được, họ không thể cấp cho bạn giấy thông hành thay thế và vì thế bạn không thể trở về đất nước sở tại.

Giấy thông hành thay thế chỉ có giá trị trong thời gian nhất định và chỉ phục vụ cho việc hồi hương. IOM sẽ trả toàn bộ các chi phí tài chính liên quan đến việc cấp giấy thông hành thay thế.

Success stories

Films – Stories of migrants

Photogallery

Voluntary Return and Reintegration in Country of Origin (Individual Project).

The project is co-funded by the European Union from the European Return Fund. Solidarity and Management of Migration Flows.

Assisted Voluntary Returns and Reintegrations
International Organization for Migration (IOM) in Slovakia